Useful Chinese Phrases

同学们好    Tong Xue Men Hao – Hello Students

老师好         Lao Shi Hao – Hello Teacher

早                  Zao – Good Morning

你好             Ni Hao – Hello

再见             Zai Jian – Goodbye

杨式太极拳   Yang Shi Tai Chi Chuan -Yang Style  Tai Chi Chuan

沉肩              Chen Jian- Sink the shoulders

坠肘              Zhui Zhou – Pull the elbows down

坐腕              Zuo Wan – Sit the wrists

松腰             Song Yao – Loosen the waist

松胯             Song Kua – Loosen the hips

弓步            Gong Bu – Bow step

虚步             Xu Bu – Empty step

马步             Ma Bu –  Horse step

精神             Jingshen – Spirit (vitality)

与肩同宽     Yu Jian Tong Kuan – Shoulder width apart

Advertisements